• 2061.jpg
  • 123123.jpg
  • DSC04034.jpg
  • DSC04039.jpg
  • DSC04046.jpg
  • DSC04054.jpg
  • DSC04055.jpg
  • DSC04060.jpg
  • DSC04068.jpg
  • p1010802.jpg
  • p1010814v.jpg

Hea Algus alustas tegevust 1994. aastal Avatud Eesti Fondi algatusel ja toel lasteaedade arendusprogrammina, mille eesmärgiks on lapsekeskse metoodika levitamine Eestis.

Hea Alguse missiooniks on õpetajate professionaalse arengu ning lapsevanematega koostöö kaudu võrdsete hariduslike võimaluste loomine kõigile eesti lastele toetudes lapsekesksele kasvatusele ja demokraatia põhimõtetele.

Titutriinu õpetajad läbisid 2013 kevadel Hea Alguse koolituse ja arendavad süsteemi järk-järgult.
Hea Alguse programmi alus on demokraatia lasteaias.
See süsteem pakub kõigepealt erinevate võimaluste paljusust. Kui nädala teemaks on võetud näiteks kevad, siis selle teemaga tegelemiseks on rühmas mitu võimalust. Kogu rühmaruum on jagatud tegevuskeskusteks. Rajatud on looduskeskus, nukunurk ja raamatunurk. Arendamisel on ehitus-ja autonurgad ning kunstikeskus. Lastel on oma algatus. See väljendub selles, et keskustesse ei planeerita tegevust vaid rangelt õpetaja valiku järgi.

Lapsed saavad näiteks kunstikeskuses voolida, meisterdada, maalida ja joonistada oma fantaasia järgi. Nädala teema on küll ette antud, aga selle teemaga saab laps varieerida. Ka väljaspool nädalateemat saab laps alati tegeleda omaloominguga. Keskuste süsteem paneb lapsi valikuid tegema. See omakorda arendab teovõimet ja otsustusvõimet. Seda on aga elus nii palju vaja!


Hea Alguse üks põhimõtteid on ka oma arvamuse avaldamine. Koos jutunurgas istudes saab kindlasti sõna iga laps. See omakorda arendab nii esinemisjulgust, oma mõtete väljendamisoskust kui ka teiste kuulamisoskust.

Väga tähtsal kohal on teistest lugupidamise arendamine. Me tähtsustame kõiki lapsi ja keegi ei saa liiga suurt võimu teiste üle. Rühma töö on lapsekeskne. Lapsi õhutatakse tegevust algatama, edasiviivalt mõtlema, austama end ja teisi, vastutama iseenda ja teiste eest, osalema juhtimises ja mõtlema, rääkima, tegutsema vabalt. Lapsed saavad ise tegeleda oma huvidega ning väljenduda ja tegutseda vastavalt vajadustele ja tunnetele.

Iga laps on eriline. Lapse arendamine käib individualiseerimise kaudu. Keskustes saab iga laps ülesande vastavalt oma arengutasemele. Nädala jooksul peab laps täitma 3-4 keskuses planeeritud tegevust. Millal ta seda teeb, see on tema valida. Õpetajad tegelevad lastega nii suures grupis, väikestes rühmades kui ka individuaalselt.

Kogu süsteem kindlustab lapse väga tasakaalustatud arengu. Õpetajatel on kogu aeg iga lapse arengupilt silme ees. Kokkuvõttes annab see kogu rühma arengule väga soodsa tausta mis omakorda valmistab ette kooliküpsuse.

Lapsi juhendavad Hea Alguse tegevustes korraga 2-3 täiskasvanut.